CONTACT
 
 

 

 

 

 


Shoqëria Biblike Shqiptare
Kutia postare 8357
TIRANË, Albania

Mobile: +355 (0) 682 278 202

E-mail: info@albanianbiblesociety.org